Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

09.06.2020

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH ORAZ ICH RODZICÓW


We wszystkie dni egzaminu:
Od godz. 8:15 - uczniowie kl.8a wchodzą do budynku wejściem byłego gimnazjum. 
Od godz. 8:25 - uczniowie kl.8b wchodzą do budynku wejściem byłego gimnazjum 
(Przed wejściem do budynku szkoły należy bezwzględnie unikać  gromadzą się w grupach, zachować dystans  co najmniej 1,5 m)
Uczniowie wchodzą na teren szkoły w maseczkach zachowując dystans 1,5 m i w wejściu dezynfekują ręce. W razie konieczności kierują się do szatni, gdzie pozostawiają zbędne przedmioty w foliowych workach, które zapewnia szkoła. Następnie w odstępach minimum 1,5 m udają się korytarzem na parterze do sali egzaminacyjnej (na hali sportowej).

9.00 - godz. rozpoczęcie egzaminu

6 lipca 2020 r. - TERMIN DODATKOWY dla uczniów, którzy nie przystąpią do egzaminu w terminie pierwszym.
UWAGA! SZKOŁA NIE ZAPEWNIA DOJAZDÓW NA EGZAMIN (za wyjątkiem osób, które zgłosiły wcześniej taką potrzebę).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający  nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją.
3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, 
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych:
długopis z czarnym wkładem, linijka tylko na egzamin z matematyki.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem hali sportowej po zajęciu miejsc przez zdających przy stolikach. 
9. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie 
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
10.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca przy stoliku w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
11.Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 
12.Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać 
z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz członkami zespołu nadzorującego wynosi 2 m.
13.Należy bezwzględnie unikać tworzenia się grup zdających przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 
14.Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.                                    
 


Projekt AKTYWNI DZISIAJ KREATYWNI JUTRO

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020
BEZPIECZNA SZKOŁA

KURATORIUM OŚWIATY

 

 

PROGRAM "KLUB"
- edycja 2019

INFORMACJE DLA OSÓB

Z PROBLEMAMI NARKOMANII I NIE TYLKO

 

 

 

 

EWAKUACJA SZKOŁY- film instruktażowy KWPSP
w Białymstoku

 

INTERAKTYWNA GRA

PIERWSZA POMOC

PORADNIK - WYCIECZKI

PIERWSZA POMOC - FILM EDUKACYJNY

PIERWSZA POMOC - KRWOTOK Z NOSA - film instruktażowy

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA - film edukacyjny

 

 

 

 

 
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych

w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów

w Czyżewie

 


OSOBY ONLINE NA NASZEJ STRONIE:

title="Osoby online na stronę">Osoby online na stronę
title="Licznik wizyt na stronę">Licznik wizyt na stronę
title="Odliczanie dat na stronę">Odliczanie dat na stronę
Odliczanie dat na stronę