Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Regulamin FŚS

 

WNIOSEK

o udzielenie pomocy finansowej (rzeczowej) z ZFŚS
R E G U L A M I N

F U N D U S Z U    Ś W I A D C Z E Ń    S O C J A L N Y C H   

E M E R Y T Ó W   I   R E N C I S T Ó W

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CZYŻEWIE

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 Niniejszy regulamin określa wewnętrzne zasady i opracowany jest na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (jednolity tekst z 1996 r. Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

2.    Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr  79, poz. 854 z póź. zm.).

3.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349).

4.    Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

 

§ 2

 

1.    Regulamin określa przeznaczenie środków Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowych z Funduszu.

2.    Przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez Pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej oraz zapomogi.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady tworzenia funduszu

 

§ 3

Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów tworzy się w wysokości 5% odpisu pobieranych przez nich emerytur i rent.

 

ROZDZIAŁ III

Przeznaczenie funduszu

 

§ 4

Fundusz socjalny emerytów i rencistów przeznaczony jest na:

a)    pomoc rzeczową lub finansową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

b)   wczasy krajowe i zagraniczne, wczasy profilaktyczno-leczniczych, leczenie sanatoryjne, wczasy turystyczne,

c)     wycieczki krajowe i  zagraniczne,

d)   działalność kulturalno-oświatowa w postaci zakupu biletów wstępu na imprezy artystyczne, kulturalne, sportowe i rozrywkowe,

e)    imprezy okolicznościowe – spotkania wigilijne, wielkanocne i inne,

f)    działalność o charakterze socjalnym w postaci zapomogi lub pomocy finansowej.

 

ROZDZIAŁ IV

Uprawnieni do korzystania z funduszu

 

§ 5

Do świadczeń funduszu socjalnego uprawnieni są emeryci i renciści pobierający własne świadczenia - od następnego roku po przejściu na emeryturę lub rentę.

ROZDZIAŁ V

Zasady i warunki przyznawania świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

§ 6

 

Podstawą dofinansowania do świadczeń z Funduszu albo przyznanie zapomogi jest złożenie wniosku uprawnionego do korzystania z Funduszu.

 

§ 7

 

1.    Uprawniony może skorzystać z dofinansowania do każdej formy świadczenia określonej  w    § 4 pkt a, b, c niniejszego Regulaminu jeden raz w roku.

2.    W wyjątkowych przypadkach losowych, osoba uprawniona może wystąpić ponownie              w danym roku kalendarzowym o przyznanie świadczeń wymienionych w pkt 1.

 

§ 8

 

1.    Świadczenia indywidualne z Funduszu w skali roku nie mogą przekraczać:

a)      z tytułu pomocy rzeczowej lub finansowej i zapomóg pieniężnych udzielanych                  w przypadkach długotrwałej choroby lub wypadkach losowych do kwoty stanowiącej 80% dochodu netto na członka rodziny

b)      z tytułu wczasów krajowych, leczniczych, profilaktyczno-leczniczych, leczenia sanatoryjnego – do kwoty60% dochodu netto na członka rodziny

c)      z tytułu krajowych i zagranicznych wycieczek turystyczno – krajoznawczych – do 30% dochodu netto na członka rodziny

d)     z tytułu działalność o charakterze socjalnym w postaci zapomogi lub pomocy finansowej – załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu.

2.    Wysokość dofinansowania do poszczególnych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat         z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

3.    Uprawniony ma obowiązek ująć we wniosku pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie.

4.    Osoba korzystająca z Funduszu, która otrzymała dopłatę lub pomoc socjalną zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu dopłaty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli:

a)      złożyła nieprawdziwy wniosek, sfałszowane dokumenty

b)      wykorzystała przyznaną pomoc lub dopłatę niezgodnie z jej przeznaczeniem.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady działania komisji socjalnej

 

§ 9

 

1.    Komisję Socjalną tworzą osoby wybrane przez emerytów i rencistów na posiedzeniu ogólnym powołanym przez przewodniczącego.

2.    Pracą Komisji kieruje przewodniczący – wybrany przez członków komisji na pierwszym posiedzeniu.

§ 10

 

1.        Komisja obraduje co kwartał.

2.        Komisja może obradować także poza wyznaczonym terminem, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Obrady zwołuje przewodniczący komisji.

3.        Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkiem każdego członka komisji.

4.        Głosowanie nad wnioskami odbywa się w trybie jawnym przez podniesienie ręki.

5.        Opinia Komisji o przyznaniu lub odmowie przyznana świadczenia zapada większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do kierującego obradami Komisji.

6.        Członek Komisji, na czas rozpatrywania jego wniosku, opuszcza salę, w której odbywa się posiedzenie.

7.        Posiedzenia Komisji są protokołowane.

8.        Do protokołu dołącza się wykaz osób, którym zaopiniowano pozytywnie wniosek                          o przyznanie świadczenia z określeniem wysokości i rodzaju świadczenia oraz wykaz osób, którym zaopiniowano negatywnie wniosek o przyznanie świadczenia.

9.        W przypadku opinii negatywnej, we wniosku powinno zostać wpisane uzasadnienie.

10.    W protokole powinna być zawarta informacja o łącznych kwotach przeznaczonych na realizację przyznanych świadczeń.

§ 11

Do zadań Komisji należy:

1.    Opracowywanie planu wydatków środków  Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach przyznanego limitu, przeznaczonych na organizację imprez oraz na udzielanie świadczeń indywidualnych.

2.    Opiniowanie wniosków o udzielenie świadczeń socjalnych.

3.    Bieżąca analiza poniesionych wydatków.

4.    Wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków funduszu.

5.    Przedkładanie Dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych.

§ 12

1.    Komisja stosuje przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.

2.    Członkowie Komisji są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy                        o ochronie danych osobowych.

3.    Komisja kieruje się zasadami bezstronności, sprawiedliwości oraz gospodarności.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

§ 13

 

Świadczenia z funduszu socjalnego nie mają charakteru roszczeniowego, czyli nie są należne, ale fakultatywne. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie.

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 14

 Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. 

§ 15

Wypłata przyznanych świadczeń następuje po zatwierdzeniu ich przez Dyrektora Szkoły.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podpisy komisji socjalnej

 

1.      ……………………………………………….

 

2.      ………………………………………………

 

3.      …………………………………………….

 

4.      ……………………………………............

 

5.      ………………………………………………

 

6.      ………………………………………………

 

                                                                              …………………………………………………….

                                                                                                                                                  podpis dyrektora

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Działalność o charakterze socjalnym w postaci zapomogi lub pomocy finansowej

 

Kwota bazowa  430,00 zł

 

 

Lp

dochód (netto) na członka rodziny w zł

od – do

procent wartości zapomogi

(pomocy finansowej)

1

0 – 1500

100 %

2

1501 - 2000

97 %

3

2001 – powyżej

95 %